Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Time- 9am to 5:30pm Off day - Sunday


Requirements

- At least (2) Years’ experience in related field - Microsoft Office & Photoshop အားကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ Excel အား အထူး ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ - HR Policy ၊ Procedure များအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊ - English အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော၊ နားထောင်နိုင်မှု သင့်တင့်စွာရှိရမည်။ - Team Building Activity များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ - Day Trip / Short Trip များစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ - HR Operation များတွင် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ - HR Planning ရေးဆွဲရာတွင်ပါ၀င်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- Any Graduate , Diploma in Human Resources Management


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 05 Sep 2020

Login to Apply
M (2) Posts