Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Email, Internet, Microsoft Office အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - ဆေးရုံ Operation နှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြံရှိရမည်။ - Customer Service စီမံခန့်ခွဲရန်အတွေ့အကြုံရှိရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 23 Feb 2024

Login to Apply
M/F (1) Post