Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-9:00AM to 6:30PM Close day-one week off per one day


Requirements

-ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ -သင်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။

- Age Between - 18 to 25


Qualifications / Certificates

-အခြေခံပညာအထက်တန်း(သို့)တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kyauktada (ကျောက်တံတား) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 19 Sep 2020

Login to Apply
M/F (5) Posts