Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတွတ်လပ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးအမြင်ရှိရမည်။ - လစာ 180,000/- မှ 250,000/- ကျပ်အထိ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်ပြီး ခံစားနိုင်သည်။ - ၆ လတစ်ကြိမ် ရာထူးတိုး/ လစာတိုးခံစားခွင့်၊ ထူးချွန်ဝန်ထမ်း ဆုခံစား ခွင့်နှင့် အခြားသော ခံစားခွင့်များရရှိပါသည်။

- Age Between - 23 to 35


Qualifications / Certificates

- အထက်တန်းအဆင့်ထိတတ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Bago (ပဲခူး) - Bago (ပဲခူးတိုင်း)


Available on 03 Feb 2023

Login to Apply
M (5) Posts